Ruim twee miljoen euro extra voor behoud akker- en weidevogels

REGIO

Het Rijk stelt 2,4 miljoen euro Europees geld beschikbaar om bij te dragen aan het behoud en herstel van het aantal akker- en weidevogels in Drenthe.

Deze extra bijdrage sluit goed aan bij het Drentse actieplan dat begin van dit jaar van start is gegaan om de boerenlandvogels te behouden en te beschermen. Met de Drentse aanpak, die door 14 partners gezamenlijk wordt uitgevoerd, is al een eerste stap in de goede richting gezet.

Samen groeien naar een totaal aanpak

Gedeputeerde Henk Jumelet vindt de extra bijdrage hard nodig: “Door alle partijen in Provinciale Staten werd vorig jaar de noodklok geluid. Zij signaleerden dat het niet goed ging met de akker- en weidevogels in Drenthe en riepen op tot actie. Vervolgens hebben 14 partijen met verschillende achtergronden en belangen gezamenlijk het ‘Plan van Aanpak Akker- en Weidevogels Drenthe’ bedacht. Het eerste actiejaar laat zien dat de samenwerking in de praktijk al de eerste vruchten afwerpt. Maar er moet meer gebeuren om in heel Drenthe oplossingen door te voeren. Het extra geld kunnen we goed gebruiken om samen te groeien naar een totaal aanpak.”

Voortgang Drentse acties 2017

Het Ermberaad, waar alle Drentse partners in vertegenwoordigd zijn, heeft aan de provincie de voortgangsrapportage 2017 gestuurd. De eerste conclusie is: we zijn er nog niet in Drenthe, maar de samenwerking werkt! Gedeputeerde Henk Jumelet: “Goed te zien dat dit jaar 13 acties uit het Plan van Aanpak uitgevoerd zijn. Zo is er een maatregelenmakelaar gekomen, die de concrete acties coördineert. Er zijn gebiedsplannen met concrete maatregelen opgesteld, samen met onder andere agrariërs, terreinbeheerders, vrijwilligers en Wildbeheereenheden. Ook konden gebruikers van grond een compensatie krijgen als gedurende het seizoen op hun land maatregelen werden getroffen voor herstel en behoud van populaties.”

Partners

Het Drentse actieplan voor de akker- en weidevogels wordt ondersteund door de Agrarische Natuur Drenthe, Drents Particulier Grondbezit, Stichting Het Drentse Landschap, Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid, Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, Landschapsbeheer Drenthe, LTO Noord, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Vereniging Drentse Boermarken, Vrijwillige weidevogelgroepen, Werkgroep Avifauna Drenthe, Werkgroep Grauwe Kiekendief en provincie Drenthe.

Auteur

Albert-Jan Garama