Positieve impuls voor leefbaarheid

Roden

Het college van GS stelt aan Provinciale Staten voor om € 1,15 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de subsidieregeling Herstructurering Ruimtelijke Kwaliteit.

Met deze regeling wil de provincie Drentse dorpen en steden in staat stellen om binnen de bebouwde omgeving lelijke plekken op te knappen. De provincie zet zich in om samen met onder andere de woningcorporaties, gemeenten, coöperaties, ontwikkelaars de kwaliteit van de woon-, leef- en werkomgeving te verbeteren. Binnen de regeling is een financiële bijdrage beschikbaar voor projecten die verpaupering aanpakken of gestagneerde ontwikkelingen weer vlot trekken. Het gaat om probleemsituaties in de Drentse dorpen en steden die een negatieve invloed hebben op een buurt of wijk en daarmee de leefbaarheid en de ruimtelijke samenhang onder druk zetten. Gedeputeerde Tjisse Stelpstra: “Met de regeling willen we partijen verleiden te investeren in de kwaliteiten van onze steden en dorpen. We zien hier en daar wel zogenaamde ‘rotte kiezen’ die er eigenlijk uit moeten, maar waar de tandartsrekening bijvoorbeeld hoog is. Met het herstructureringsfonds willen we stimuleren dat knelpunten daadwerkelijk worden aangepakt.” De regeling kent een looptijd tot en met 2021. Het college stelt de Staten voor om de 1,15 miljoen euro voor 2017 in te zetten vanuit de Investeringsagenda. In de voorjaarsnota zal het college met een aanvullend financieringsvoorstel komen.

Auteur

Albert-Jan Garama