Bestuursakkoord gepresenteerd

ASSEN

De ChristenUnie, GroenLinks, Stadspartij Plop en VVD in Assen hebben vanmiddag het bestuursakkoord voor de periode van 2018 – 2022 gepresenteerd.

Het akkoord heeft de titel meegekregen Samen duurzaam verder en is tot stand gekomen met inbreng van vele Assenaren die gebruik maakten van de uitnodiging om mee te denken en suggesties te geven voor het akkoord.

Het akkoord kent verschillende maatschappelijke vraagstukken die op hoofdlijnen zijn uitgewerkt. De uitwerking van deze hoofdlijnen volgt later in de bestuursperiode. Het akkoord kent een aantal belangrijke kernpunten. Zo zet deze coalitie in op preventie door middel van een preventieakkoord, goede ondersteuning van mantelzorgers en de ontwikkeling van een sociaal domein dat ten dienste staat van de samenleving. Stevige inzet is er ook op de ontwikkeling van de binnenstad en de aanpak van groen en speelplekken in de wijken.

Tenslotte ademt het programma duurzaamheid en energietransitie, is er veel aandacht voor de fiets en het verkrijgen van werkgelegenheid. Namens de vier partijen treden Harmke Vlieg (ChristenUnie), Gea Smith (GroenLinks), Janna Booij (Stadspartij Plop) en Roald Leemrijse (VVD) aan als wethouder.

Harmke Vlieg wordt verantwoordelijk voor: sociaal domein (jeugd, WMO, zorg en welzijn, armoede), onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt, gezondheid, preventie, verkeer en vervoer, P&O, contacten / accounthouder andere overheden, regiovisie

Gea Smith van GroenLinks krijgt Duurzaamheid en energietransitie, milieu (vergunning en handhaving) bestuurlijke en ambtelijke vernieuwing, deregulering, Overheidsparticipatie, Participatiebeleid, cultuur en DNK, Antidiscriminatie & minderheden en wonen onder haar hoede.

Janna Booij stadspartij PLOP krijgt in haar portefeuille ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, stadsvernieuwing, monumentenzorg, groen, grijs en openbare werken, recreatie en toerisme, sport, gebiedsgericht/wijkbeleid, Mijn buurt Assen en publieke dienstverlening

Roald Leemrijse van de VVD wordt verantwoordelijk voor financiën, economische zaken, binnenstad, werkgelegenheid, TRZ, grondbedrijf en vastgoed en evenementen en markten.