4,7 ton voor ‘Schoon erf, schoon water’

ASSEN

Gedeputeerde Staten willen samen met het waterschap Noorderzijlvest ruim 470.000 euro beschikbaar stellen aan de projecten ‘Schoon erf, schoon water’ voor akkerbouwers en melkveehouderijbedrijven in Noordwest-Drenthe. Het gaat om twee projecten van LTO-Noord, die bijdragen aan het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Provinciale Staten kunnen nog bedenkingen indienen tegen de subsidieverlening. Het bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft ingestemd. Het project ‘Schoon erf, schoon water’ is bedoeld om de uitstroom van bestrijdingsmiddelen of mest naar het oppervlaktewater te verminderen. ,,Met deze bijdrage stimuleren we agrarische ondernemers om duurzame en innovatieve maatregelen te nemen ter verbetering van de waterkwaliteit,” licht gedeputeerde Cees Bijl toe. Carla Alma, dagelijks bestuurslid van Noorderzijlvest voegt hieraan toe: ,,We hebben de boeren nodig om minder vervuilende stoffen in het slootwater langs de akkers en weilanden te krijgen. Deze subsidie helpt daarbij.” Info op

agrarischwaterbeheer.nl.


Auteur

Redacteur