Subsidie voor agrarisch waterbeheer in Drenthe

ASSEN

Provincie Drenthe en waterschappen stellen subsidie beschikbaar voor maatregelen die erfemissies van akkerbouwbedrijven en veehouderijen verminderen. Deze maatregelen dragen bij aan de doelstellingen van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW).

Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, kortweg DAW, is een initiatief van LTO Nederland, op uitnodiging van de Rijksoverheid. Het doel is een bijdrage te leveren aan de wateropgaven in agrarische gebieden en het realiseren van een economisch sterke en duurzame landbouw. Daar is een intensieve samenwerking tussen het agrarische bedrijfsleven voor nodig, maar ook met de waterschappen om de knelpunten op het gebied van water op te lossen. De provincie Drenthe en het waterschap Noorderzijlvest stellen in totaal euro 475.000 subsidie beschikbaar aan melkveehouderijen en akkerbouwbedrijven voor bovenwettelijke maatregelen ter vermindering van erfemissies van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen naar oppervlaktewater, grondwater en riool. Voorbeelden van maatregelen die in aanmerking kunnen komen, zijn aanleg van wasplaatsen zonder restlozing, aanleg van wasplaatsen met zuivering, kuubskistenreiniging zonder restlozing en het aanbrengen van een opvangvoorziening bij een bestaande voer- of mestopslag. Akkerbouwbedrijven en melkveehouderijen kunnen tot en met 30 november 2017 aanvragen voor subsidie indienen bij het provinciale subsidieloket: https://www.provincie.drenthe.nl/loket/subsidieloket/. Voor meer informatie kunnen belangstellenden contact opnemen met de DAW-coördinator: Caroline Strandt (emailcschrandt@ltonoord.nl).

Auteur

Albert-Jan Garama