College kiest nieuwe richting Sociaal team Aa en Hunze

Assen

Het college van de gemeente Aa en Hunze heeft het voornemen om het Sociaal team Aa en Hunze door te ontwikkelen in een overheids-BV, waarvan de gemeente enig aandeelhouder wordt.

Daardoor kunnen de professionals van het sociaal team zich verder specialiseren in de zorg van inwoners en kan de gemeente zich richten op haar regierol, door als opdrachtgever te sturen op de kwaliteit van de zorg. Het college legt het principebesluit voor aan de gemeenteraad en werkt het daarna verder uit. Wethouder Harry Dijkstra licht toe: “Zoals afgesproken in de Strategische Toekomstvisie en onze visienota Versterking sociaal domein, pakken we vanuit onze regierol de doorontwikkeling van het sociaal team op. Dat is nodig omdat we zien dat het team, op de manier waarop het nu georganiseerd is, tegen zijn grenzen aanloopt. Met de keuze voor een sociaal team in een overheids-BV kunnen de professionals zich verder richten op preventie en op de verbinding van de formele met de informele zorg in de samenleving (vrijwilligers / mantelzorgers). Verder blijft de gemeente verantwoordelijk voor het sociaal domein in Aa en Hunze en blijft het Sociaal team Aa en Hunze de toegang voor zorg en welzijn voor inwoners van 0 tot 100+.”

Van transitie naar transformatie

Vanaf 2015 werken de professionals van de gemeente, Impuls en MEE Drenthe samen in het sociaal team, op basis van een netwerkorganisatie. De gemeente wil met de volgende fase, de transformatie, een toekomstbestendige organisatie inrichten die op een vraaggerichte en efficiënte manier de toegang organiseert en de zorgtaken uitvoert. In haar regierol ligt het niet voor de hand om de zorgtaken zelf uit te blijven voeren. Daarom heeft het college het voornemen om het sociaal team vorm te geven in een overheids-BV, waarvan de gemeente enig aandeelhouder zal zijn. Hierdoor ontstaat een helder onderscheid tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en zijn de expertise en kwaliteit gegarandeerd.

De stappen

Het college legt het principebesluit voor aan de gemeenteraad. Verder worden de kernpartners die een rol hebben in het sociaal team, de WMO-raad en de ondernemingsraad bij het besluit betrokken. De gemeenteraad spreekt op 24 mei in een informerende commissievergadering en 22 juni in opiniërende commissievergadering over dit onderwerp. Na de zomer wordt in de raadsvergadering van 28 september een richtinggevende uitspraak verwacht. Als er eind 2017 een definitief besluit wordt genomen, kan de nieuwe organisatievorm half 2018 worden geformaliseerd.

Auteur

Albert-Jan Garama