Jaarrekening college van GS: ‘We hebben werk van werk kunnen maken.’

Assen

Het college van Gedeputeerde Staten blikt in de jaarrekening 2016 met tevredenheid terug op de behaalde resultaten van het afgelopen jaar. Er zijn tientallen miljoenen geïnvesteerd in duurzame werkgelegenheid.

Totale uitgave in 2016 was 261 miljoen euro, waarbij een groot deel ging naar de programma’s regionale bereikbaarheid (88 miljoen) en dynamiek in de leefomgeving (52 miljoen). Gedeputeerde Cees Bijl: ‘De provincie heeft een scherpere koers gevaren het afgelopen jaar. Wij streven ernaar dat de beschikbare Drentse middelen zoveel mogelijk ten goede komen aan een ondernemende en dynamische Drentse samenleving waarin iedereen meetelt. In 2015 zijn we voortvarend van start gegaan met de realisatie van onze ambities voor een economisch, bereikbaar, ruimtelijk, energiek en samenwerkend Drenthe. Het afgelopen jaar hebben we ons hier samen met onze partners weer met mooi resultaat voor ingezet’.

Werk van werk maken

De Investeringsagenda is omgezet in concrete plannen om bij te dragen aan duurzame werkgelegenheid. Het Europees Globaliseringsfonds (EGF) project is van start gegaan. Dit project is gericht op het weer aan het werk helpen van 800 ontslagen werknemers uit de door de crisis getroffen retailsector. Groningen en Drenthe zijn tot Europese voorbeeldregio Biobased Economy uitgeroepen. Met de Drentse gemeenten is de Retailagenda 2016- 2019 ontwikkeld om winkelgebieden compacter en aantrekkelijker te maken. Eind 2016 is de Top Dutch campagne succesvol gelanceerd. Daarnaast is Vierkant voor Werk gestart in Zuid-Oost Drenthe.

Energiek Drenthe

Op het gebied van duurzaamheid zijn ook mooie stappen gezet. Het vaststellen van de Energieagenda 2016-2020, de Expeditie Energie Neutraal Wonen en het verstrekken van zonneleningen zijn hier voorbeelden van. In 2016 mocht de provincie Drenthe als eerste fietsregio in de wereld het UCI Bike Region Label in ontvangst nemen. Daarnaast ontving Drenthe van de recreatieve fietser de hoogste waardering. Zo’n 600.000 bezoekers brachten afgelopen jaar een bezoek aan het Drents Museum, het Herinneringscentrum Kamp Westerbork, het Gevangenismuseum, het Hunebedcentrum en Museum De Buitenplaats. Met de in 2016 geopende Wildlands Adventure Zoo en het ATLAS Theater in Emmen, heeft de provincie er weer twee publiekstrekkers bij gekregen.

Leefbaar Drenthe

De visie op Krimp en Leefbaarheid is vastgesteld. Voor 100% van de gebieden waar nog geen breedband beschikbaar is, is een aanvraag voor subsidie vraagbundeling ingediend. De implementatie van de nieuwe Wet natuurbescherming is voltooid. Aan 34 jonge landbouwers zijn investeringssubsidies verstrekt vanuit POP3. Hiermee worden innovatieve en duurzame maatregelen op het boerenbedrijf uitgevoerd. Op het gebied van verkeersveiligheid is de provincie Drenthe voor de N34 een voorlichtingscampagne gestart gericht op het tegengaan van afleiding en inhalen. Daarnaast doen in drie gemeenten in Drenthe alle scholen mee aan het meerjarige project Drents Verkeersveiligheidslabel (DVL). Het uiteindelijke resultaat is een negatief saldo van 1.774.949,-- euro te verrekenen met de Reserve voor algemene doeleinden. Via de jaarstukken leggen GS aan PS financieel verantwoording af over het boekjaar 2016.

Auteur

Albert-Jan Garama