Gemeente, Actium en huurdersplatform MEVM akkoord over prestaties in 2017

Assen

Woningcorporatie Actium, gemeente Assen en huurdersplatform MEVM ondertekenden 14 december de gezamenlijke prestatieafspraken voor 2017.

De afspraken maken helder welke volkshuisvestelijke bijdrage Actium levert aan de doelen van de gemeente en de Woonvisie Assen 2016. Speerpunten hierin zijn beschikbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid. Op 15 december worden de afspraken voorgelegd aan de minister van BZK. Beschikbaarheid en voorraadontwikkeling Eén van de belangrijkste afspraken is het gezamenlijke voornemen om 600 extra sociale huurwoningen te bouwen voor 2025. De gemeente draagt hier aan bij door voldoende bouwlocaties beschikbaar te stellen en sociale grondprijzen te hanteren. De gemeente en Actium gaan in 2017 plannen uitwerken voor deze uitbreiding, die in de binnenstad en de wijken rond het centrum moet komen. Betaalbaarheid Actium garandeert dat 85% van haar woningvoorraad in Assen betaalbaar en bereikbaar is voor mensen die recht hebben op huurtoeslag (huurprijzen tot € 628,-). Actium realiseert in 2017 daarnaast een woonlastencalculator die woningzoekenden inzicht geeft in de woonlasten van de aangeboden huurwoningen, in combinatie met een betaalbaarheidsadvies. Duurzaamheid en kwaliteit De kwaliteit van de woningvoorraad is in 2017 een belangrijk aandachtspunt. Dit vraagt een investering van 15 miljoen euro. Actium renoveert 102 woningen en verbetert 2000 woningen door planmatig onderhoud. Daarnaast worden ruim 600 woningen voorzien van zonnepanelen en isolatie. Deze investering in duurzaamheid van € 2,5 miljoen leidt niet tot een huurverhoging voor de zittende huurders. In 2017 verkennen de gemeente en Actium samen de benodigde route om in 2040 alle woningen (huur én particulier) energieneutraal te krijgen. Huurdersplatform MEVM start bovendien een pilot waarbij huurders over een energiemonitor kunnen beschikken om meer zicht en controle op hun energieverbruik te krijgen. Wonen, welzijn en zorg De gemeente en Actium werken binnen een platform samen aan de maatschappelijke uitdagingen rond wonen, welzijn en zorg. Zo onderzoeken ze in 2017 welke aantallen en typen woningen nodig zijn om in te spelen op vergrijzing en kwetsbare mensen die vanuit instellingen in de wijk komen wonen. Leefbaarheid en bewonersparticipatie Actium en gemeente werken ook in 2017, onder de vlag van Mijn Buurt Assen, samen met Vaart Welzijn aan de leefbaarheid in Assen-Oost, De Lariks en de Oude Molenbuurt. Ook voor de wijken Peelo en Pittelo worden in 2017 uitvoeringsprogramma’s vastgesteld. De prestatieafspraken vanaf 15 december staan op www.actiumwonen.nl.

Auteur

Albert-Jan Garama