Aanpak voor behoud van akker- en weidevogels in Drenthe

Assen

Het college van Gedeputeerde Staten heeft ingestemd met een plan van aanpak voor behoud van akker- en weidevogels in Drenthe. Het plan bevat 17 concrete maatregelen die, na instemming van Provinciale Staten, de komende drie jaar worden uitgevoerd.

Gedeputeerde Henk Jumelet: “We zetten met ruim 15 partners, vanuit verschillende achtergronden en belangen, nu de eerste stap naar een totaal aanpak voor behoud van akker- en weidevogels.” Motie Statenleden Henk Nijmeijer (GroenLinks), Maaike Bakker (PvdA) en Jan Luuk Stel (VVD) hebben op 9 maart 2016 een motie ingediend waarin is opgeroepen te komen tot een programma behoud akker- en weidevogels in Drenthe. Deze is door alle Statenleden omarmd. Dit heeft geleid tot een weidevogelsymposium in Erm. Tijdens dit symposium is kennis uitgewisseld en hebben betrokken partijen gesproken over mogelijkheden om het tij te keren. De uitkomsten van het symposium vormen de basis van het voorliggende plan van aanpak. Maatregelen in het kort In vijf aangeduide gebieden wordt gestart met een predatiebeheerplan, op basis van een protocol predatiebeheer. Daarnaast komen er vier gebieden waar met inzet van een maatregelenmakelaar gericht gewerkt wordt aan samenwerking tussen partijen. Een flexibele pot moet organisaties ruimte geven om gedurende het seizoen compensatie te bieden aan gebruikers van grond voor maatregelen die nodig zijn voor herstel en behoud van populaties. Ook komt er aandacht voor educatie en draagvlak en een meer gestructureerde aanpak van monitoring. Ruimte in de regelgeving wordt benut om maatwerk en innovatieve aanpakken mogelijk te maken. Tot slot wordt bekeken in hoeverre bestaand beleid bijgesteld moet worden en welke mogelijkheden er zijn om via natuur inclusieve landbouw bij te dragen aan herstel van de akker- en weidevogelpopulaties. De betrokken partijen komen op regelmatige basis bij elkaar in het Erm-beraad om de uitwisseling te bevorderen en toe te zien op de uitvoering van het plan van aanpak. Partners Dit plan van aanpak wordt ondersteund door de Agrarische Natuur Vereniging Drenthe, Drents Collectief, Drents Particulier Grondbezit, Stichting Het Drentse Landschap, Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid, Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, Landschapsbeheer Drenthe, LTO Noord, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Vereniging Drentse Boermarken, Vrijwillige weidevogelgroepen, Werkgroep Avifauna Drenthe, Werkgroep Grauwe Kiekendief en provincie Drenthe. Voor de uitvoering van het plan van aanpak hebben Gedeputeerde Staten een bedrag van 220.000 euro beschikbaar gesteld. Het plan van aanpak is voorgelegd aan Provinciale Staten en zij behandelen dit begin 2017.

Auteur

Albert-Jan Garama