Grondgebonden landbouw dichterbij na fosfaatdebat

Assen

Het Noorden vertrouwt erop dat de wens voor een grondgebonden landbouwsector een plekje in de nieuwe fosfaatwet krijgt. Drenthe, Fryslân en Groningen hebben zich de afgelopen jaren hard gemaakt voor een grondgebonden landbouw.

Het plan van de Tweede Kamer lijkt aan deze inzet tegemoet te komen. Gedeputeerden Staghouwer (Gr), Kramer (Fr) en Jumelet (Dr) volgden op 1 december het fosfaatdebat in de Tweede Kamer. Waardering voor de sector De bestuurders hebben waardering voor de sector die zelf met een voorstel is gekomen. De officiële stemming over de fosfaatwet is volgende week. Het ziet het er naar uit dat de Tweede Kamer het voorstel van de sector aanscherpt door grondgebondenheid toe te voegen. Dit betekent dat melkveehouderijen, die voor begin juli 2015 voldoende grond hadden om hun mest op uit te rijden, hun vee-stapel niet hoeven in te krimpen. Hier hebben de drie noordelijke provincies de afgelopen twee jaar voor gepleit. Dit omdat deze bedrijven het probleem van het fosfaatoverschot niet hebben veroorzaakt. Deze bedrijven hoeven volgens de drie provincies dan ook niet bij te dragen aan de oplossing. Toekomstbestendige landbouw Met de nieuwe fosfaatwet alleen is de sector er nog niet. Wel vertrouwt het Noorden erop dat dit voor de korte termijn het behoud van de derogatie garan-deert. Derogatie is de Brusselse uitzonderingspositie die het mogelijk maakt dat meer stikstof uit dierlijke mest per hectare mag worden toegepast. Aan de ver-leende derogatie is de voorwaarde verbonden dat fosfaatproductie beneden het nationale plafond blijft. Groningen, Fryslân en Drenthe dragen zelf ook bij aan een duurzame melkveehouderij. Dit gebeurt onder andere door de Versnellings-agenda Melkveehouderij Noord Nederland. Hierin werken sector, bedrijfsleven en overheid samen aan een duurzame en natuurinclusieve landbouw. Ook de Com-missie Nijpels geeft in haar recente advies aan de Staatssecretaris aan waarde-ring te hebben voor deze aanpak in Noord Nederland

Auteur

Albert-Jan Garama