College van GS Drenthe kiest voor investeren in Groningen Airport Eelde

ASSEN

Investeren in Groningen Airport Eelde (GAE) biedt het beste perspectief voor Noord-Nederland. Dat is de belangrijkste conclusie uit het voorstel over de toekomst van de Noordelijke luchthaven dat het Drentse college van Gedeputeerde Staten vandaag aan Provinciale Staten stuurt.

GS stellen PS hierin voor om het scenario 'Toegangspoort van het Noorden' aan te wijzen als voorkeursalternatief. De belangrijkste motivatie hiervoor is dat goede verbindingen, ook door de lucht, belangrijk zijn voor het vestigingsklimaat voor bedrijven en daarmee ook voor de gewenste groei van de werkgelegenheid in de regio. GS komen tot deze voorkeur op basis van de resultaten van de strategische verkenning, de informatiebijeenkomst van 24 oktober, de inbreng van de verschillende fracties tijdens de opiniërende commissiebehandeling en de uitkomsten van de maatschappelijke consultatie. De consultatie sloot op 7 november. Hierbij sprak 86% van de 2597 respondenten een voorkeur uit voor het scenario 'Toegangspoort van het Noorden'. Provinciale Staten van Drenthe en Groningen en de drie gemeenteraden besluiten naar verwachting medio december over de gewenste ontwikkelrichting voor Groningen Airport Eelde. Daarna zullen de aandeelhouders het alternatief verder uitwerken. In het voorjaar van 2017 volgt een dekkingsvoorstel voor de benodigde investering die in totaal wordt begroot op € 46 miljoen, waaronder een routefonds van € 10 miljoen. De komende maanden zullen de aandeelhouders op zoek gaan naar aanvullende publieke en private dekkingsbronnen, te beginnen bij een bijdrage vanuit het noordelijk bedrijfsleven. In 2015 hebben de aandeelhouders, de provincies Drenthe en Groningen en de gemeenten Groningen, Assen en Tynaarlo, besloten een strategische verkenning uit te laten voeren naar de toekomst van Groningen Airport Eelde. Aanleiding waren achterblijvende groeivooruitzichten en de afnemende liquiditeitspositie van de luchthaven. Ook bleek de noodzaak voor een aantal investeringen, bijvoorbeeld in de terminal en de brandweerkazerne. De vijf aandeelhouders voelen zich verantwoordelijk voor de continuïteit van de luchthaven. Daarom willen ze op basis van onafhankelijk onderzoek een weloverwogen keuze maken voor de middellange en lange termijn. Uit dit onderzoek komen drie mogelijke Beleidsopties naar voren voor het vliegveld:  ‘Afbouwen’: een klein recreatief vliegveld zonder commerciële vluchten, zonder lesverkeer maar met behoud van de maatschappelijke vluchten (traumaheli), business jets, parachutespringen en zweefvliegen.  ‘Continueren’: een luchthaven voor vakantievluchten. Hierbij wordt ingezet op het behoud van het marktaandeel in chartervluchten. Er is lesverkeer mogelijk, evenals de maatschappelijke vluchten samen met de kleine gemotoriseerde vluchten.  ‘Investeren’: een luchthaven die zich ontwikkelt tot Toegangspoort voor het Noorden. Er wordt actief ingezet op uitbreiding van het aantal verbindingen, niet alleen vakantievluchten maar met name ook meer verbindingen met internationale ‘hubs’. Maatschappelijke vluchten en lesverkeer blijven mogelijk.

Auteur

Albert-Jan Garama