Raad Midden-Drenthe besluit in december over Lievingerveld

MIDDEN-DRENTHE

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Drenthe legt de kaders en spelregels voor het nieuwe buurtschap Lievingerveld voor aan de gemeenteraad. Als de raad op 15 december een positief besluit neemt, kan de ontwikkeling van buurtschap Lievingerveld van start.

De nieuw te ontwikkelen buurtschap aan de oostkant van Beilen heet sinds kort Lievingerveld. Het wordt een uniek en vooruitstrevend woningbouwproject waarbij de rol van de gemeente anders is dan mensen gewend zijn. Wethouder Emko Dolfing is daar heel helder over: “We gaan met deze woningbouwlocatie anders om dan met voorgaande bouwlocaties. De gemeente laat het initiatief en veel verantwoordelijkheid bij de mensen die er willen wonen. Wij gaan potentiële bewoners vooral stimuleren, faciliteren en geven een aantal kaders en spelregels mee. Verder bieden wij maximale ruimte aan de wensen van belangstellenden. We durven veel los te laten en regelen alleen wat echt nodig is. We nodigen die mensen uit om daadwerkelijk te starten de bouw van hun eigen (droom)huis. Bovendien moet je de wil hebben én in staat zijn om samen te werken met toekomstige buurtbewoners”. Spelregels per kavel Iemand die een stuk grond in Lievingerveld wil kopen krijgt, als de raad instemt, te maken met een aantal spelregels. Die spelregels gaan over de indeling van je kavel, de afstand van het bouwwerk tot aan de erfgrens, een logische manier van verkavelen, de maximale bouwhoogte, het maximale woonvlak, de minimale grootte van de weide op een kavel en de te reserveren ruimte voor wegen, kabels en leidingen. Een belangstellende zal deze spelregels nader moeten uitwerken en toelichten in een kavelpaspoort. Indien voldaan wordt aan de spelregels, kan hij of zij de kavel definitief aankopen. Het paspoort is ook nodig om de verdere procedure voor een omgevingsvergunning in gang te kunnen zetten. Randvoorwaarden totale gebied Om er voor te zorgen dat het gebied de uitstraling krijgt die past bij het gebied zelf en het aangrenzende buurtschap Lieving heeft de gemeente ook randvoorwaarden gesteld. “De randvoorwaarden die potentiële kopers voor ogen moeten houden, hebben in veel gevallen te maken met de kenmerken van het gebied. Ze dragen, in onze ogen, bij tot het laten ontstaan van een prachtig woongebied,” aldus wethouder Dolfing. Manier van ontwikkelen De gemeente denkt dat het gebied op een organische manier tot ontwikkeling komt waarbij stukken grond aaneensluitend worden verkocht en ontwikkeld. “Maar als iemand graag op een andere plek in het gebied wil bouwen waar nog niemand woont, behoort dat ook tot de mogelijkheden. We moeten met elkaar vooral denken in kansen en mogelijkheden”, aldus wethouder Dolfing. Besluitvorming De spelregels en randvoorwaarden staan op de agenda van de raadsvergadering van donderdag 15 december a.s. Als de raad akkoord gaat, staat daarna meer informatie op www.middendrenthe.nl/lievingerveld.

Auteur

Albert-Jan Garama