Aanvragen investeringsbijdrage voor kunstijs in Drenthe in te dienen tot 1 januari 2017

Assen

De provincie Drenthe heeft een indieningstermijn voor het aanvragen van een investeringsbijdrage voor kunstijs in Drenthe vastgesteld. Aanvragen voor het laatste financiële steuntje in de rug kunnen tot 1 januari 2017 ingediend worden.

Gedeputeerde Henk Jumelet: “Vanaf 2014 wordt in Drenthe gesproken over een nieuwe bovenregionale ijsvoorziening in Drenthe. Dit college wil als er markt is voor een bovenregionale sportvoorziening en er ligt een duurzame business case, het laatste steuntje in de rug bieden via een investeringsondersteuning. Hiervoor hebben wij in de begroting 5 miljoen euro gereserveerd. Meerdere keren zijn wij geïnformeerd door verschillende partijen dat wordt gewerkt aan de ontwikkeling van plannen voor kunstijs. Dit heeft tot op heden nog niet geresulteerd in een concreet subsidieverzoek aan de provincie. Inwoners van Drenthe en sport- en ijsverenigingen vragen om duidelijkheid. Wij hebben daarom besloten een indieningstermijn voor de aanvraag van een investeringsbijdrage vast te stellen, zodat voor 1 januari duidelijk wordt of kunstijs in Drenthe haalbaar is.” Toetsingskader Aanvragen worden door de provincie getoetst op de voorwaarden van de Algemene Subsidie Verordening, begroting en exploitatie, draagvlak en de Provinciale Omgevingsvisie. Bij een positieve toetsing worden plannen voorgelegd aan Provinciale Staten. Zij besluiten uiteindelijk over een eventuele bijdrage.

Auteur

Albert-Jan Garama