Sociaal team Aa en Hunze steeds beter zichtbaar

Assen

Alle inwoners van Aa en Hunze die (tijdelijk) ondersteuning nodig hebben op sociaal maatschappelijk terrein, kunnen terecht bij het Sociaal team Aa en Hunze.

De top 5 van de hulpvragen lagen in de eerste helft van 2016 op het vlak van opvoeden, vervoer en mobiliteit binnenshuis, gevolgd door algemene dagelijkse levensverrichtingen (zoals eten, wassen, naar het toilet gaan en het voeren van een huishouden), emotionele gezondheid en woonomgeving. In totaal zijn er tot nu toe bijna 1.500 ondersteuningsvragen gesteld. Monitor Sociaal Domein Dit blijkt uit de Monitor Sociaal Domein die de gemeente heeft opgesteld over de eerste helft van 2016. De monitor geeft op hoofdlijnen een integraal inzicht in de stand van zaken, de ontwikkelingen en de (maatschappelijke) effecten op het brede sociaal domein. Het algemene beeld is dat er, ten opzichte van 2015, een daling is van het aantal aanvragen voor de Wmo. Dit heeft voornamelijk te maken met het nieuwe beleid, waarbij de huishoudelijke hulp 1 niet meer wordt vergoed door de gemeente. Wel is duidelijk dat het aantal mensen en gezinnen met multiproblematiek toeneemt. Dit is een situatie waarbij de problemen zich opstapelen, zoals werkloosheid en financiële problemen met als gevolg grote druk op het gezinsleven. Ontwikkelingen sociaal domein De gemeente krijgt de komende jaren te maken met een aantal ontwikkelingen dat invloed heeft op het gebruik van de voorzieningen in het sociaal domein. Wethouder Harry Dijkstra: “Eén van de grote uitdagingen is de toename van het aantal oudere huishoudens. Dit betekent een groeiende behoefte aan voor ouderen geschikte woningen, zorgvoorzieningen en andere voorzieningen in de buurt. Hier hebben wij als gemeente oog voor, het is onze taak om te zorgen voor de kwetsbare mens.” Tevreden inwoners De inwoners van Aa en Hunze die in 2015 gebruik hebben gemaakt van een Wmo-voorziening, zijn over het algemeen positiever dan de inwoners van de gehele provincie Drenthe. Een cliënttevredenheidsonderzoek door CMO STAMM wijst dit uit. De mensen weten het Sociaal team Aa en Hunze steeds beter te vinden. Ze zijn tevreden over de snelheid waarmee ze zijn geholpen, over het contact met de hulpverlener, de resultaten en de kwaliteit van de ondersteuning. Wat natuurlijk heel belangrijk is dat men zich kan vinden in de gevonden oplossing. De ondersteuning heeft zeker effect: de meerderheid van de mensen geeft namelijk aan dat ze door de ondersteuning in staat zijn te doen wat zij willen. Zij kunnen zich beter redden en de kwaliteit van hun leven is verbeterd.

Auteur

Albert-Jan Garama