Gemeente Assen: financiële ruime voor nieuwe accenten

Assen

Samen aan de slag met inwoners om te investeren in het leefklimaat in buurten en wijken. Maar ook aandacht voor het verbeteren van de kwaliteit van de binnenstad en nog meer werken aan een zo duurzaam mogelijk Assen. En vanzelfsprekend: bijdragen aan de mogelijke komst van een ijsbaancomplex bij het TT-circuit. Dat zijn voorname accenten in de gemeentelijke begroting voor het jaar 2017. De financiële ruimte die daarvoor nodig is wordt onder meer geboden door de aantrekkende economie en door vast te houden aan de financiële spelregels zoals die de afgelopen jaren door College en gemeenteraad zijn afgesproken.

Tijdens de voorbereiding van de begroting 2017 heeft het college onder meer gekeken naar wat er in de afgelopen twee jaar is bereikt. Halverwege de collegeperiode komt het College tot de conclusie dat de decentralisatie van het sociaal domein is opgevangen binnen de afgesproken kaders, de uitvoering van de Florijnas stevig ter hand is genomen en participatie inmiddels nadrukkelijk doorklinkt in diverse beleidsthema’s. Nieuwe accenten Voor de komende jaren wil het College een aantal nieuwe accenten leggen. Zo wordt in de begroting voor 2017 2,5 miljoen euro gereserveerd voor projecten met betrekking tot het Gebieds Gericht Werken. Ook wordt 1 miljoen euro bestemd voor de uitvoering van duurzaamheidsprojecten, waaronder het realiseren van openbare ledverlichting. Verder zet het College 2,5 miljoen euro opzij als bijdrage aan de realisering van een nieuw ijsbaancomplex en is er 2 miljoen euro beschikbaar voor de aanpak van de binnenstad. Bij elkaar wil het college 15,6 miljoen euro investeren in diverse stedelijke projecten. Financiële vooruitzichten Het College voorziet geen grote veranderingen in de gemeentelijke financiële positie. Die blijft zoals ook in de Voorjaarsnota werd omschreven ‘gezond maar kwetsbaar’. Er zijn voldoende financiële mogelijkheden om vorm en inhoud te kunnen geven aan de nog “openstaande” ambities uit het collegeprogramma Dat kan zonder extra financiële ingrepen. Voorwaarde is wel dat ook in 2017 en 2018 verder uitvoering wordt gegeven aan de bezuinigingsopgave zoals omschreven in de nota ‘Minderen met Maat’. De gemeenteraad praat op 7 en 10 november over de begroting 2017.

Auteur

Albert-Jan Garama