Provincies maken werk van winkelleegstand

DRENTHE

De provincies sluiten vandaag twaalf RetailDeals met minister Henk Kamp waarin ze afspreken het aantal vierkante meters winkeloppervlakte drastisch naar beneden te brengen. Daarnaast moeten nieuwe winkels zich in de centra vestigen en niet aan de randen van de stad. Ook de provincie Drenthe ondertekent deze deal vandaag met minister Kamp.

In de RetailDeals spreken de provincies af dat ze starten met verschillende pilots om ervaring op te doen met het, samen met gemeenten, in beeld brengen en desgewenst terugbrengen van bestemmingsplancapaciteit, terugdringen van de beschikbare winkeloppervlakte en tegelijkertijd ruimte bieden aan innovatie en vernieuwing.

Drenthe is al enige tijd met gemeenten, vastgoedeigenaren en retailers in gesprek om te komen tot een gezamenlijke Drentse Retailagenda. Deze is over enkele weken gereed. Gedeputeerde Henk Brink: ‘Als provincie vinden we het belangrijk om gezamenlijk met betrokken partijen de Drentse Retailagenda op te stellen. Drenthe kampt relatief gezien met veel leegstand in de centra, dus de noodzaak om met elkaar aan de slag te gaan is er meer dan ooit. Consumenten stellen andere eisen aan winkels en winkelgebieden en ook internetverkoop heeft zijn weerslag op winkels. Beleving en gezelligheid staat steeds meer centraal. Een nieuw tijdperk is aangebroken en daarom wil het college van Drenthe aan de slag met het aantrekkelijk houden en maken van dorpen en binnensteden, toekomstbestendige dorpen en steden met een eigen DNA. Dat is ook belangrijk voor de werkgelegenheid want in de detailhandel in Drenthe zijn veel mensen werkzaam. Ik zie dit als een van de grootste opgaven voor overheden om winkelgebieden weer gezellig en compact te maken. Duidelijk is dat de retailopgave annex is aan de ruimtelijke opgave. Hierin ligt ook de verbinding met de door Provinciale Staten aangenomen motie tot het instellen van een Binnenstadsfonds.’


Auteur

Redacteur