Onderzoek naar ervaringen met Ondernemersfonds Assen

ASSEN

Sinds 2010 heeft Assen haar Ondernemersfonds. Dankzij het fonds kunnen de organisaties van de Asser ondernemers investeren in stadspromotie, in activiteiten in de binnenstad en de winkelcentra, in culturele

activiteiten en in beter parkmanagement. Alle Asser ondernemers betalen mee aan het Ondernemersfonds via een opslag op deOZB. Middelen uit het fonds worden gestoken in grote en kleine stedelijke activiteiten en in de eigen projecten en activiteiten van Binnenstadsvereniging MKB Assen, Ondernemend Assen, Parkmanagement Noord en Gilde BART waarin de toeristische sector vertegenwoordigd is. De Stichting Ondernemers Fonds Assen beheert het fonds. Meer informatie staat op www.ondernemersfondsassen.nl. De gemeente Assen en de stichting hebben destijds afgesproken dat het fondsregelmatig wordt geëvalueerd. Dit jaar eindigteen tweede periode van drie jaar en zal het fonds opnieuw onder andere met een draagvlakonderzoek worden geëvalueerd. De komende zomer wordt dit onafhankelijke onderzoek uitgevoerd door Bureau voor Beleidsonderzoek (BBO) uit Leeuwarden. In het draagvlakonderzoek worden de Asser ondernemers gevraagd naar hun ervaringen met het fonds. Ook gaat het onderzoek na of er onder hen draagvlak is het fonds de komende jaren voort te zetten. Eind dit jaar neemt de Asser gemeenteraad hierover een formeel besluit. Een dezer dagen ontvangen alle Asser ondernemers een brief waarin ze worden uitgenodigd via internet aan het onderzoek deel te nemen. In de brief krijgen ze een persoonlijke link naar hun enquêteformulier. Ze worden verzocht vóór 27 juni te reageren. De Stichting Ondernemers Fonds Assen stelt de medewerking van de Asser ondernemers zeer op prijs en is benieuwd naar de resultaten van het onderzoek.

Auteur

Albert-Jan Garama