Beleidsplan 2016 gemeente Aa en Hunze

GIETEN

Het college van burgemeester en wethouders stelt het concept Beleidsplan 2016 vast. Het college constateert in het beleidsplan dat het op vele gebieden goed gaat in Aa en Hunze, dat het met de uitvoering van de herijkte Strategische Toekomstvisie en het collegeprogramma op koers ligt, maar dat er ook nog flinke uitdagingen zijn.

Bijvoorbeeld op het gebied van het sociaal domein, de komst van het asielzoekerscentrum in Gieten, de huisvesting van asielzoekers met een (tijdelijke) verblijfsvergunning, de relatie tussen de bevolkingsdaling en de voorzieningen, en het voortzetten van de bezuinigingen. Nieuw is het ‘Jaar van de Dorpen’ als nieuw themajaar in 2017. Jaar van de Dorpen De verbinding maken met inwoners die zich sterk inzetten voor hun leefomgeving, is een van de belangrijkste nieuwe speerpunten. Het college stelt daarom voor, om het jaar 2017 uit te roepen als het ‘Jaar van de Dorpen’. Als gemeente dragen we graag bij aan initiatieven die geïnitieerd worden vanuit onze inwoners. Deze gemeenschapskracht verder versterken, kansen bieden en dorpen toekomstbestendig maken, is wat het college hiermee wil bereiken. Dit zal zijn beslag krijgen in de toekomstagenda’s van de dorpen. Ontwikkelingen en uitdagingen Halverwege de bestuursperiode constateert het college dat er al veel is gerealiseerd met elkaar. Er is hard gewerkt aan het opknappen van de centra van Rolde, Annen en Gieten, de vernieuwbouw van het Dr. Nassau College in Gieten is in een vergevorderd stadium, de containers voor plastic, metalen verpakkingen en drankenkartons zijn in gebruik genomen, en de cultuurnota 2013-2016 is tot uitvoering gebracht. Ook zijn we in 2016 gestart met het planmatig beheer en onderhoud van onze bomen. Dit willen we de komende jaren blijven voortzetten. Ondertussen staan de volgende uitdagingen op het programma: - In het sociaal domein is heel veel werk verzet dat met name is gericht op de continuïteit van de zorg. Met het vaststellen van de visie op het sociaal domein kan het college de taken in het sociaal domein verder doorontwikkelen. - Op het bedrijventerrein Bloemakkers in Gieten wordt een asielzoekerscentrum gerealiseerd. In samenwerking met het COA werkt de gemeente aan de voorbereidende werkzaamheden. - Naast de komst van een asielzoekerscentrum heeft de gemeente ook een opgave in het huisvesten van zeventig asielzoekers met een (tijdelijke) verblijfsvergunning in 2016. - De bevolkingsdaling zorgt voor een veranderende vraag naar vastgoed, bijvoorbeeld schoolgebouwen. Dit vraagt om een integrale benadering door de gemeente. - Het thema duurzaamheid krijgt een proactief vervolg in de komende jaren. Financiële positie De financiële positie van de gemeente ziet er goed uit. Om een structurele buffer te creëren en een beperkte ruimte voor financieel nieuw beleid, is de gemeente gestart met een nieuwe, aanvullende, bezuinigingsopgave. Er zijn twee onzekerheden: de uitkomsten van de meicirculaire 2016 en de realisatie van enkele bezuinigingsvoorstellen. Bij de behandeling van de Begroting 2017 zal hier meer duidelijkheid over bestaan. Raadsvergadering Het beleidsplan 2016 wordt in de raadsvergadering van woensdag 13 juli 2016, aanvang 19.00 uur, besproken.

Auteur

Albert-Jan Garama