Visie krimp en leefbaarheid 2016-2020 aangeboden aan Provinciale Staten

ASSEN

Het college van Gedeputeerde Staten hebben de visie krimp en leefbaarheid 2016-2020 aangeboden aan Provinciale Staten. Onderdeel van deze visie is een nota sociaal beleid en een concept uitvoeringsprogramma.

Hiermee geeft het college antwoord op de vraag hoe zij wil omgaan met de gevolgen van krimp en andere leefbaarheidsvraagstukken. Met deze visie kiest de provincie ervoor om samen met partners voor de inwoners van Drenthe te werken aan een dynamisch Drenthe voor nu en in de toekomst. Iedereen doet er toe Gedeputeerde Henk Jumelet: "Met veel inwoners in Drenthe gaat het goed, maar er bestaan ook verschillen. We zien geleidelijk een tweedeling in de samenleving ontstaan en daar leggen wij ons als college niet bij neer. Iedereen doet mee en iedereen doet er toe is ons motto. We richten ons met deze visie op vijf thema's: beschikbare en toegankelijke zorg, sportactiviteiten gericht op verbeteren van gezondheid, het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en de aansluiting op de arbeidsmarkt, het verhogen van de kwaliteit van de leefomgeving en tot slot het bereikbaar houden van bovenlokale voorzieningen." Verandering van provinciale rol Na de decentralisatie van de zorg zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor een groot deel van de zorgtaken. Hierdoor heeft de provincie wettelijk gezien geen rol. Echter wordt met deze visie wel de keuze gemaakt om een rol te vervullen. Jumelet: “Gemeenten zijn het eerste aanspreekpunt. Wij kiezen dan ook voor een rol in samenwerking met andere partners en aanvullend op dat wat anderen doen. Van ons mag verwacht worden dat wij meedenken met gemeenten, dat we faciliteren, signaleren en agenderen.” Hoe de provinciale rol bij krimp en leefbaarheidsvraagstukken ingevuld wordt, is weergegeven in een zogeheten afwegingskader. In gesprek over goede plannen voor Drenthe Het college heeft verschillende plannen en projecten opgenomen in het uitvoeringsplan. Onder andere het voortzetten van het programma Drenthe Beweegt, inzet op gehandicaptensport, bouwen aan een samenwerkingsstructuur om de gevolgen van krimp in Oost Drenthe aan te pakken en de ontwikkeling van een trendbureau in Drenthe. Gedeputeerde Henk Jumelet: "Om verder te bepalen welke plannen en projecten nog meer aanvullend zijn op dat wat gemeenten doen, gaat het college de komende maanden gesprekken voeren met gemeenten en maatschappelijke partners. Op deze manier wil het college samen vorm en inhoud geven aan het uitvoeringsplan.” Tot slot In de begroting is voor de uitvoering van deze visie een bedrag van 1,8 miljoen euro opgenomen. De inzet van de provincie op leefbaarheid en krimp is in werkelijkheid groter, omdat vele onderwerpen waar de provincie zich mee bezighoudt een bijdrage leveren aan een dynamisch Drenthe. De visie op leefbaarheid en krimp 2016-2020 wordt binnenkort besproken in Provinciale Staten.

Auteur

Albert-Jan Garama