Gedeputeerde staten stelt Voorjaarsnota 2016 vast

ASSEN

Op volle kracht vooruit en waar nodig ambities extra kracht bij zetten, dat is waar het college van gedeputeerde staten de komende periode voor gaat. De eerste resultaten van het collegeprogramma zijn al zichtbaar.

Samen met partners wil het college de komende tijd verder invulling geven aan de investeringsagenda en inspelen op de kansen die actuele ontwikkelingen bieden. Iedereen moet mee kunnen blijven doen in Drenthe. Uitgangspunt voor de voorjaarsnota is het collegeakkoord, het college blijft koersen op de speerpunten voor een samenwerkend, economisch, bereikbaar, ruimtelijk en energiek Drenthe. Gedeputeerde Cees Bijl: “Het college kan trots zijn op de eerste resultaten uit het collegeprogramma. Toch moeten we ook inspelen op de ontwikkelingen die er zijn in de samenleving zoals krimp, werkgelegenheid, digitalisering en klimaatverandering. Daarom zetten wij in op innovatief ondernemerschap om zo banen te creëren, een fysieke bereikbaarheid (zoals onderhoud en verdubbeling N34) en digitale bereikbaarheid, energiebesparing en het agenderen van bovenregionale bereikbaarheid met onze partners. Daarnaast willen we met provinciale staten in gesprek over de ruimte die de investeringsagenda biedt.” Om de Drentse economie de nodige impuls te geven, zoekt het college actief de samenwerking op met betrokken organisaties en inwoners. Drenthe heeft de ambitie vrijetijdsprovincie nummer 1 te zijn, daarom gaat de provincie een pilot uitvoeren met recreatieondernemers in Zuidwest-Drenthe om de verblijfsrecreatie te versterken. Verder zet het college in op het optimaliseren van het Drents fietsnetwerk en fietsevenementen. De provincie hecht veel waarde aan de TT als bovenregionaal topsportevenement en aan de circuit-omgeving als toeristische trekpleister. Het college wil samen met circuit en gemeente Assen investeren in het upgraden van het TT-circuit. Sport is een belangrijke katalysator voor de leefbaarheid en economie in Drenthe, het programma Drenthe Beweegt kan daarom rekenen op drie jaar extra ondersteuning. Naast eerder genoemde ambities versterkt het college op een aantal onderdelen zijn ambities: energielandschappen, ruimtelijke kwaliteit, uitvoering nieuwe cultuurnota en bevriezen van de opcenten op de motorrijtuigenbelasting. Zo moet er in 2017 een visie liggen op de ruimtelijke vertaling van energielandschappen in Drenthe. Om de ambities uit de Energieagenda extra kracht bij te zetten, stelt het college 500.000 euro extra beschikbaar in de periode 2016-2019. Het college zet samen met betrokken partners via lokale initiatieven verder in op streekbeheer voor een sterk, dynamisch en uitnodigend platteland. Tot slot geeft het college verder uitvoering aan de gemaakte afspraken uit het Natuurpact, zoals PAS-maatregelen en het bieden van ontwikkelingsruimte aan melkveehouders.

Auteur

Albert-Jan Garama