Aa en Hunze: zorgzaam en verbindend, verantwoord op koers

GIETEN

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze heeft de jaarrekening 2015 in concept vastgesteld. Hieruit blijkt dat de gemeente in 2015 vele taken heeft uitgevoerd, waarbij de overdracht van de zorgtaken naar de gemeente de kern vormde.

Het jaar 2015 is het jaar geweest van de overheveling van een aantal zorgtaken van het Rijk naar de gemeenten. Vanaf 2015 vallen de zorgtaken op het terrein van de Participatiewet, de WMO-AWBZ en de Jeugdzorg onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Voor de uitvoering heeft de gemeente budgetten via het Rijk ontvangen, waarop eerst een forse bezuiniging (25%) is toegepast door het Rijk. De gemeente is zelf verantwoordelijk voor de invulling en de besteding van dit geld. In 2015 lag de focus op de continuïteit van de gewenste zorgverlening en het goed laten functioneren van het Sociaal team Aa en Hunze. Van het totale beschikbare budget in 2015 voor het sociaal domein is € 1,5 miljoen in 2015 niet gebruikt, met name bij de onderdelen WMO-AWBZ en de Jeugdzorg. Door de vele onzekerheden wordt het ‘overschot’ voorlopig gereserveerd binnen het sociaal domein. Dit besluit wordt aan de raad voorgelegd. Veel ontwikkelingen Naast alle aandacht voor het sociaal domein, is in 2015 de reconstructie van het centrum in Rolde afgerond, is in overleg met de inwoners de Herijkte Strategische Toekomstvisie 2015-2015 vastgesteld en is begonnen met de nieuwbouw en de gedeeltelijke verbouwing van het Dr. Nassau College in Gieten. Ook zijn de 6 sociale energieneutrale huurwoningen in Nooitgedacht opgeleverd voor bewoning. In Gieten is met de reconstructie van de Brink-Boddeveld een einde gekomen aan de totale reconstructie in het centrum van het dorp. Het jaar 2015 was ook het themajaar van “Ontspannend van Aa tot hunZe”, waarin vele succesvolle projecten zijn uitgevoerd door ondernemers en anderen, in samenwerking met de gemeente. Rekeningresultaat Het jaar 2015 wordt afgesloten met een positief resultaat. Zoals aangegeven, wordt hiervan € 1,5 miljoen voorlopig gereserveerd voor het sociaal domein. Verder is een aantal projecten niet afgerond in 2015. Hiervan gaan de budgetten (€ 0,8 miljoen) over naar 2016 voor verdere uitvoering en afronding. Daarnaast zijn er nog enkele andere positieve resultaten (€ 0,5 miljoen). Behandeling in de raad In de raadsvergadering van 23 juni 2016 (aanvang om 19.30 uur) behandelt de gemeenteraad de jaarrekening 2015.

Auteur

Albert-Jan Garama