Parochie H. Franciscus van Assisi zoekt niet-kerkelijke meedenkers

ASSEN

De Noord-Drentse Parochie H. Franciscus van Assisi wil ondersteuning bieden rond zingevingsvragen. De kerk signaleert een behoefte daaraan, zowel binnen de eigen groep als daarbuiten. Daarom is zij op zoek naar goede ideeën en plannen om werk te maken van haar missie. Parochianen, maar met name ook andere mensen uit de regio wordt gevraagd om een aantal keren mee te draaien in een werkgroep communicatie.

Het initiatief van de parochie vindt haar oorsprong in de oproep van haar naamgenoot, Paus Franciscus: “Houdt de praktijk van het geloven niet binnen de kerkmuren, maar treedt er mee naar buiten!”. Ben Vinke, vice-voorzitter van de Parochie H. Franciscus van Assisi, ziet in die oproep een logische consequentie: “Als we naar buiten willen treden, moeten we ook oog hebbenvoor wat er leeft in de samenleving.” Hij noemt onderwerpen als de eindigheid van het leven, de zin er van, het effect van materialisme, zorgen en risico’s, wat betekent geloof in onze tijd, en wat betekent liefde. “Maar ook heel concreet het vluchtelingenvraagstuk; wat verwacht de samenleving van ons als kerk?” vraagt Vinke zich af. “Het zijn levensvragen. Als kerk hebben we een eeuwenlange traditie om mensen te ondersteunen bij die soms moeilijke vragen. Maar dergelijke vragen leven ook buiten de kerk. Dus waarom zouden we onze goede traditie daar niet aan verbinden?” Om die verbinding goed te kunnen maken wil Vinke met een brede groep mensen nadenken. “Een interne groep heeft het risico van navelstaren,” stelt hij. “Als we naar buiten willen, moeten we dat samen doen met de mensen die geen lid zijn van de kerk.” “En ja, je mag ook kritiek hebben,” lacht Vinke. “Als het maar helpt voor een goed plan waarmee we mensen kunnen steunen, binnen én buiten de kerk.” In drie of vier avonden wil de werkgroep samen een plan van aanpak opstellen in de vorm van een gesprekshandleiding: hoe kan de kerk het gesprek voeren rondom zingevingsvragen; breed in de samenleving. De parochie zoektdaarvoormensen om met de Werkgroep Communicatie mee te denken over zingevingsvragen. Niet alleen parochianen, maar ook deelnemers die zich minder of helemaal niet tot de kerk aangetrokken voelen. De bijeenkomsten vinden plaats in het parochiehuis in Assen plaats vinden. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Jan Wessels, 0592-345851, jan@wesselsjan.nl.

Auteur

Albert-Jan Garama