Drents onderwijs in beweging

ASSEN

Fons Dingelstad, directeur van de directie Primair Onderwijs en plaatsvervangend directeur-generaal PO/VO van het Ministerie van OCW, nemen de tiende editie van de Drentse Onderwijsmonitor in ontvangst tijdens de jaarlijkse Drentse onderwijsdag. De monitor brengt de onderwijspositie en -prestaties van Drentse leerlingen in beeld, van primair tot wetenschappelijk onderwijs.

De Wet Passend Onderwijs verplicht scholen om alle leerlingen een passende onderwijsplek te bieden. Een van de doelen van het Passend Onderwijs is om kinderen die extra ondersteuning nodig hebben zoveel mogelijk in het regulier onderwijs een plaats te bieden. Als dit niet kan, komt het speciaal onderwijs in beeld. Voor schooljaar 2014-2015 zien we geen afnemend aantal leerlingen dat naar het speciaal (basis)onderwijs gaat. In grotere steden als Assen (3,6%) en Hoogeveen (3,4%) gaan relatief veel leerlingen naar het speciaal basisonderwijs. Nabijheid speelt hier een rol; het maakt voor zowel kinderen als ouders uit of je naar school kunt fietsen of ervoor moet reizen. Best presterende scholen Evenals in voorgaande jaren zijn scholen met de hoogste gemiddelde totaalscore op de taal- en rekentoetsen van het CITO leerlingvolgsysteem weer in het zonnetje gezet. Hierbij is rekening gehouden met het opleidingsniveau van de ouders van de leerlingen. In de scholencategorie met ´meer ouders met een hogere opleiding´ scoort basisschool De Bosvlinder in Hooghalen het beste. Basisschool Het Hoeltien (locatie Oostenbrink) in Hollandscheveld staat binnen de categorie ´meer ouders met een lagere opleiding´ op nummer 1. Basisschool ’t Hieker Nust in Hijken staat in de middencategorie bovenaan de lijst. Alternatieve eindtoets Basisscholen zijn verplicht om bij alle leerlingen uit groep 8 een eindtoets af te nemen. Scholen konden er in 2014-2015 voor het laatst voor kiezen alternatieve eindtoetsen dan de Centrale Eindtoets, IEP en ROUTE8 af te nemen. 12% van de scholen in Drenthe heeft van die mogelijkheid gebruik gemaakt (landelijk: 11%). 88% van de scholen in Drenthe verantwoordde zich wel met een van de eindtoetsen. Taal- en rekentoetsen Met het afleggen van een centrale reken- en taaltoets kunnen eindexamenleerlingen laten zien dat zij het vereiste eindniveau in het voortgezet onderwijs hebben gehaald. Voor tweedejaars leerlingen in het Drents voortgezet onderwijs maken we een tussentijdse balans op. We bekijken de scores op Toets 2 van het Cito Volgsysteem in het voortgezet onderwijs. De scores voor taal- en rekenen zijn voor zowel vmbo-ers, havo- als vwo-leerlingen even goed of beter dan vorig jaar en minimaal even hoog als de landelijke benchmark. Toets 2 is door tweedejaars vwo-ers op alle getoetste vaardigheden beter gemaakt dan het jaar ervoor. Alleen 2e jaars leerlingen in het VMBO met een kaderberoepsgerichte leerweg scoren op het onderdeel Nederlands leesvaardigheid lager dan gemiddeld. Jubileumboek “Leren is groeien” Naast de Drentse Onderwijsmonitor is ook het jubileumboek “Leren is groeien” van de Regiegroep Drentse Onderwijskwaliteit gepresenteerd. Het boek schetst een aantal scholen in onze provincie, dat op verschillende manieren bezig is met onderwijskwaliteit. Het boek is geschreven door Kees Opmeer met foto’s van Martine Hoving. De Drentse Onderwijsmonitor De Drentse Onderwijsmonitor verschijnt in opdracht van de provincie Drenthe en de Vereniging Drentse Gemeenten en is uitgevoerd door CMO STAMM. Belangrijke informatiebronnen zijn de Dienst Uitvoering Onderwijs en de Inspectie van het Onderwijs. Daarnaast leveren steeds meer scholen in het primair (93% van de basisscholen) en alle scholen in het voortgezet onderwijs gegevens aan.

Auteur

Albert-Jan Garama